ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရား - Sichuan chinabase နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ကျေပါသည်။

တန်ဖိုးများ

စရိုက်လက္ခဏာကောင်းကို ပုံဖော်ခြင်း၊ အရာရာကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ကောင်းတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း၊ လူတိုင်းသည် အမှတ်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးသူဖြစ်သည်။