အရေးပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းထမ်းစင် စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Emergency Transfer ထမ်းစင် ထုတ်လုပ်သူများ