လျှပ်စစ်အိပ်ရာစက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Electric Bed ထုတ်လုပ်သူများ